Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp

Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp
Tiếp đoàn của ông George G.Saxton Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu Thị trưởng San Francisco cùng các đồng nghiệp